Christoph Gerhard

Topic of your doctoral project Snippets - Leistungsschutzrecht für Presseverleger, Rechtmäßigkeit und Exegese der Neuregelung nach der Methode Savigny.
Keywords Snippets, Leistungsschutzrecht, Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, IP
Subject area Rechtswissenschaften
Advisors Prof. Dr. Georgios Gounalakis, PUM
E-mail chgerhard@gmx.de